مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران

کتاب مدیران جمهوری اسلامی ایران.